Газрын Кадастрын Мэдээллийн Сангийн программ хангамжийн сургалтын системийн суралцагчдын явц үр дүн
Одоогийн байдлаар тус системээр нийт 70 суралцагч бүртгүүлж, сургалтад хамрагдаж байгаа ба эрх зүйн шалгалтыг нийт 22 суралцагч өгсөнөөс 10 суралцагч тэнцэж, 12 суралцагч тэнцээгүй байна. Мөн практик шалгалтыг 4 суралцагч өгсөнөөс 2 нь тэнцэж 2 хүн дахин шалгалт өгөхөөр байгаа ба практик шалгалт өгөх 2 суралцагч байна.